Maandag t/m vrijdag:
09.00 – 18.00 uur
Zaterdag & Zondag:
12.00 – 16.00 uur

Algemene Voorwaarden

Benieuwd naar onze algemene voorwaarden? Kijk dan op www.corendon.nl/algemene-voorwaarden.

Er kunnen foto's gemaakt worden tijdens de reizen en deze foto's kunnen gebruikt worden voor de website van Maris Life en voor social media. Ook foto's van deelnemers die gedeeld worden in de besloten Facebook groepen kunnen door Maris Life gebruikt worden.

Wil je niet dat jouw foto's geplaatst worden, meld dit dan bij je boeking of bij aanvang van je vakantie bij de reisleiding.

Algemene voorwaarden kortingsacties

 1. Bij boeking dien je aan te geven dat je gebruik maakt van een kortingsactie.
 2. Per boeking kun je gebruikenmaken van 1 kortingsactie. De kortingen kunnen dus niet in combinatie met andere acties of kortingen gebruikt worden.
 3. De korting is geldig gedurende de vermelde periode.
 4. De korting kan maar één keer gebruikt worden.
 5. De korting moet in één keer besteed worden, een eventueel restant komt te vervallen.
 6. De korting kan niet worden ingewisseld tegen contant geld.
 7. De korting is niet overdraagbaar.
 8. De klant kan aan het niet kunnen gebruiken van de korting nimmer rechten ontlenen en de klant kan een korting nimmer achteraf of met terugwerkende kracht gebruiken.

Reisleiding en animatie

Maris Life behoudt zich het recht om het animatieprogramma te annuleren indien het vereiste minimum aantal gezinnen niet wordt bereikt. Kennisgeving hiervan zal uiterlijk 4 weken voor de datum van vertek plaatsvinden. Er dienen minimaal 6 gezinnen te zijn.  

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Maris Life aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website(s), brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op de website(s) van ons. Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Maris Life kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt.

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site. Deze website bevat links naar andere websites en/of bronnen die niet door ons worden beheerd en/of gestuurd. Wij dragen hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook. Deze disclaimer en onze privacyverklaring hebben dan ook geen betrekking op deze andere websites en/of bronnen en beperkt zich uitsluitend tot deze website zelf. Wij adviseren je dan ook dringend de betreffende privacybepalingen en disclaimers van andere websites en/of bronnen aandachtig door te nemen voordat je daar persoonsgegevens verstrekt.

ANVR

Maris Life (Handelsnaam van Corendon International Travel B.V. / KvK 34220902) is aangesloten bij de ANVR (lidmaatschap nummer 01210). Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. De ANVR- reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reisvoorwaarden, overige ANVR-informatie en de Marise Life Voorwaarden.

Lees hier de ANVR Reisvoorwaarden, geldig voor boekingen vanaf 1 februari 2017 tot 1 juli 2018

Lees hier de ANVR Reisvoorwaarden, geldig voor boekingen gemaakt vanaf 1 juli 2018

Lees hier de ANVR Reisvoorwaarden, geldig voor boekingen gemaakt vanaf 1 januari 2019

 

SGR en SGRZ

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Maris Life is een handelsnaam van Corendon International Travel B.V. Corendon International Travel B.V. (KvK 34220902) is aangesloten bij SGR en SGRZ.

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) en de SGRZ-garantieregeling (www.sgrz.nl/garantieregeling) vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR of SGRZ.

SGRZ biedt productdekking voor de zakelijke markt.

De SGR-garantie houdt in dat de reiziger ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.

Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Kijk voor meer informatie op www.sgr.nl of www.sgrz.nl

Privacy

1. WIE ZIJN WIJ

Maris Life is een handelsnaam van Corendon International Travel B.V. (KvK 34220902). Corendon International Travel B.V. is onderdeel van de Corendon Holiday Group, gevestigd aan de Singaporestraat 82, 1175 RA te Lijnden. Als we het hebben over ‘Corendon’, ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’, wordt daarmee ook Maris Life bedoeld. Corendon hecht veel waarde aan je vertrouwen in ons bedrijf. In dit privacybeleid informeren wij jou over de wijze waarop wij omgaan met je persoonlijke gegevens.

2. PRIVACYBELEID

In dit document vertellen we je welke categorieën persoonsgegevens we precies verwerken, waarom we dit doen en met wie we je persoonsgegevens kunnen delen. Bij onze verwerkingen houden wij ons aan privacyregelgeving, waaronder in ieder geval de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Dit betekent onder andere dat wij:

 1. duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 2. niet meer persoonsgegevens verzamelen dan nodig voor deze doeleinden;
 3. in gevallen waarin uitdrukkelijke toestemming is vereist, jou om deze toestemming vragen;
 4. passende technische en organisatorische maatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen;
 5. de rechten die je hebt ten aanzien van je eigen persoonsgegevens respecteren.

3. HOE VERZAMELEN WE PERSOONLIJKE GEGEVENS

We verzamelen de volgende persoonsgegevens wanneer je onze website bezoekt of onze app gebruikt:

 1. Je reisvoorkeuren;
 2. De samenstelling van het reisgezelschap;
 3. Informatie over het surfgedrag op onze websites en mobiele apps;
 4. Informatie over het moment waarop je op een van onze advertenties klikt, ook als deze op websites van andere organisaties staan;
 5. Informatie over de manier waarop je toegang krijgt tot onze digitale diensten, zoals het besturingssysteem, IP-adres, online identificatiemiddelen en informatie van je browser;
 6. Sociale voorkeuren, interesses en activiteiten

Wanneer je met ons een reisovereenkomst sluit, kunnen we de volgende gegevens verwerken:

 1. Naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en paspoortgegevens.
 2. Eventuele verzekeringsgegevens.
 3. Relevante medische gegevens en eventuele speciale wensen die jij aan ons hebt verstrekt;
 4. Informatie over je aankopen, zoals wat je hebt gekocht, waar en wanneer je het hebt gekocht, hoe je ervoor hebt betaald en andere betaalinformatie.
 5. Informatie over het moment waarop je op een van onze advertenties klikt, ook als deze op de websites van andere organisaties staan.
 6. Informatie over de manier waarop je toegang krijgt tot onze digitale diensten, zoals het besturingssysteem, IP-adres, online identificatiemiddelen en informatie van je browser. We gebruiken persoonsgegevens van anderen die door jou zijn aangeleverd, bijvoorbeeld van de mensen die op je boeking staan omdat je samen op vakantie gaat.
 7. Als je de persoonsgegevens van anderen aanlevert, moet je er zeker van zijn dat zij hiermee akkoord gaan en dat je deze gegevens mag aanleveren. Zorg er ook voor, als dat van toepassing is, dat zij begrijpen hoe wij hun persoonsgegevens kunnen gebruiken.

Wanneer je contact met ons opneemt of andersom, of in het kader van acties en dienstverlening, kunnen we de volgende gegevens opslaan:

 1. Persoonsgegevens die je achterlaat als je ons mailt, een brief stuurt, belt of via sociale media contact met ons opneemt. Denk aan gegevens zoals je naam, gebruikersnaam, telefoonnummer en (e-mail)adres.
 2. Onze inkomende gesprekken worden opgenomen in het kader van trainingsdoeleinden of ter voorkoming van fraude.
 3. Gegevens van e-mails en andere digitale mededelingen die we je toesturen en die je opent, zoals de links waar je op klikt.
 4. Je feedback en deelname aan klantenonderzoeken en vragenlijsten.

Persoonsgegevens die we van andere bronnen ontvangen:

 1. We kunnen ook persoonsgegevens uit andere bronnen gebruiken, zoals van gespecialiseerde bedrijven die informatie leveren, van onze partners of uit openbare registers.
 2. Je verzekeringsbedrijf, hun tussenpersonen en medisch personeel kunnen relevante persoonsgegevens en speciale categorieën van persoonsgegevens met ons uitwisselen als wij/zij namens jou moeten optreden, bijvoorbeeld in een noodgeval of in het belang van andere klanten.
 3. Als je via sociale netwerken zoals Facebook, WhatsApp of Twitter inlogt om toegang te krijgen tot onze platforms en online diensten, geef je toestemming om je gebruikersgegevens met ons te delen. Dit zijn bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, geboortedatum, locatie en andere informatie die je vrijwillig met ons deelt.

4. WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

We verwerken je persoonsgegevens basis van de volgende wettelijke grondslagen op grond van de AVG:

 1. Toestemming: bijvoorbeeld wanneer je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens bij het aanmaken van een account of bij het inschrijven voor de nieuwsbrief. Als je toestemming hebt verleend voor bepaalde verwerkingen, kun je deze toestemming ook op ieder moment weer intrekken.
   
 2. Het uitvoeren van een overeenkomst met jou of om op jouw verzoek stappen te ondernemen voordat we een overeenkomst met je aangaan. We hebben je persoonsgegevens nodig om je vakantie te boeken of om je de diensten te kunnen leveren die je wilt kopen. Ook hebben we je gegevens nodig om betalingen te kunnen uitvoeren.
   
 3. Het voldoen aan een wettelijke verplichting. Maris Life kan wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens aan derden te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer overheidsinstanties op het punt van vertrek of aankomst dit eisen. Met het oog op grenscontrole, immigratie, veiligheid en antiterrorisme of voor andere doeleinden is dit van belang.
   
 4. Bescherming van vitale belangen. Bijvoorbeeld relevante gegevens uitwisselen met tussenpersonen en/of medisch personeel in noodgevallen.
   
 5. Ter vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van openbaar gezag. Bijvoorbeeld het gebruik van persoonsgegevens bij ongevallen, veiligheidsincidenten of vergelijkbare incidenten.
   
 6. Het gerechtvaardigde belang van ons of van derden. Bijvoorbeeld wanneer wij in ons commercieel belang proberen te voorspellen in welke andere producten, diensten en informatie je wellicht geïnteresseerd bent. Onze marketinginformatie kunnen we daardoor relevanter voor jou maken.

Medische of andere gevoelige of bijzondere gegevens verwerken wij uitsluitend in die situaties waarin dat onder de AVG expliciet is toegestaan. Bijvoorbeeld als we je uitdrukkelijke toestemming hebben, als het nodig is om jouw vitale belangen of die van iemand anders te beschermen en je fysiek of juridisch niet in staat bent om toestemming te geven, als het nodig is om juridische vorderingen neer te leggen, uit te oefenen of te verdedigen, of als het gaat om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

5. DOELEINDEN

We leggen je graag uit waar we je persoonsgegevens voor gebruiken.

Voor het leveren van de reis en producten
Je persoonsgegevens zijn noodzakelijk om je boeking te beheren en om de producten en diensten te leveren die jij graag van ons wilt afnemen.

Ten behoeve van de bedrijfsvoering en het verbeteren van onze diensten
Op basis van de persoonsgegevens die je achterlaat, proberen wij onze diensten en producten te verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan onze website, de app en aanverwante producten. Om je persoonsgegevens te beschermen, om fraude en misbruik van onze diensten tegen te gaan, houden we toezicht op het gebruik van onze producten.

Het kan voorkomen dat we je persoonsgegevens gebruiken bij veiligheidsoperaties, ongevallen of vergelijkbare incidenten en voor medische en verzekeringsdoeleinden. Daarnaast is het mogelijk dat we je persoonsgegevens gebruiken voor marktonderzoek en research & development binnen Corendon. We zijn altijd bezig om ons productaanbod, onze diensten, IT-systemen, beveiliging, kennis en de manier waarop we met je communiceren te ontwikkelen en te verbeteren.

Personalisatie gebruikerservaring
Het kan zijn dat je advertenties en andere marketingcommunicatie van Corendon voorbij ziet komen die bij jou passen. Doordat we naar je surfgedrag kijken kunnen wij ervoor zorgen dat je aanbiedingen ziet die aansluiten op jouw interesses. We proberen namelijk te voorspellen in welke andere producten, diensten en informatie je eventueel geïnteresseerd bent en dus relevanter voor jou zijn.

Wanneer je liever geen gepersonaliseerde informatie van ons ontvangt, dan kun je je voorkeuren altijd online, telefonisch of schriftelijk (bijvoorbeeld via privacy@corendon.nl) of door het uitschrijven van de nieuwsbrief doorgeven. We passen onze gegevens dan zo snel mogelijk aan.

Contact
We gebruiken je persoonsgegevens wanneer je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, post, telefoon of sociale media.

Marketingcommunicatie
Wanneer je van tevoren hebt aangegeven dat je marketingcommunicatie wilt ontvangen of eerder met ons op reis bent geweest, zullen we je relevante reisaanbiedingen of nieuws over onze diensten sturen. Je kunt deze instellingen op elk moment aanpassen via de nieuwsbrief, onze website, telefonisch of per e-mail via privacy@corendon.nl. Je kunt dan nog steeds serviceberichten van ons ontvangen in het kader van je boeking.

Werving en selectie
Als je solliciteert op een van onze vacatures, verwerken we de gegevens die je aan ons verstrekt om te besluiten of we je al dan niet uitnodigen voor een gesprek en om te besluiten of we je een baan aanbieden.

6. HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET LEVERANCIERS EN PARTNERS

We delen je persoonsgegevens met de leveranciers van je reis, zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels en vervoersbedrijven. Ook delen we je persoonsgegevens met externe dienstverleners, zoals IT-dienstverleners. Met deze derden maken wij afspraken over de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens.

Soms delen we persoonsgegevens om onze wettelijke rechten vast te leggen, uit te oefenen of te verdedigen; in dit verband kunnen we persoonsgegevens aan anderen leveren om fraude tegen te gaan. Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, maken we duidelijke afspraken dat zij je gegevens veilig bewaren en deze niet voor hun eigen marketingdoeleinden gebruiken. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met overheidsinstanties of autoriteiten voor zover dit noodzakelijk is ter nakoming van wettelijke verplichting of een bevoegd gegeven bevel van een autoriteit.

Tot slot: we delen alleen de noodzakelijke persoonsgegevens met onze leveranciers en partners. Dat betekent dat zij alleen toegang krijgen tot de gegevens die nodig zijn om je hun diensten te kunnen leveren.

7. HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS BINNEN DE CORENDON HOLIDAY GROUP

Onze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die de Corendon Holiday Group aanbiedt. Een uitzondering zijn de diensten die hun eigen privacyverklaring hebben, waarin deze privacyverklaring van Corendon Holiday Group niet is opgenomen.

Voor zover noodzakelijk, kunnen we je persoonsgegevens delen met andere vennootschappen binnen de Corendon Hotels & Resorts groep of binnen de Corendon Holiday Group. Dit doen we alleen om je de gewenste diensten te kunnen leveren, om onze diensten en dagelijkse bedrijfsvoering te beheren en te verbeteren, om je gebruikservaring te personaliseren of om in contact met je te komen indien van toepassing en voor marketingdoeleinden of marktonderzoek.

8. HET BESCHERMEN VAN JE PERSOONSGEGEVENS

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeoorloofd(e) toegang, gebruik, verandering en bekendmaking. Zelf ben je ook verantwoordelijk als het gaat om de bescherming van jouw gegevens door bijvoorbeeld niet je wachtwoord of boekingsgegevens met derden te delen.

Het komt voor dat we je persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) overdragen en/of opslaan. Deze gegevens worden verwerkt door organisaties buiten de EER die voor ons of een van onze leveranciers werken. Ook dan hebben we passende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen en in overeenstemming met deze verklaring te verwerken. Deze beschermende maatregelen omvatten onder meer contractbepalingen en geschikte beveiligingsmaatregelen.

9. BEWAARTERMIJNEN

Bewaren van de gegevens doen we net zo lang als nodig is voor de doelen zoals omschreven in deze privacyverklaring én voor het naleven van wetten en regelgeving. Meer bepaald bewaren we
persoonsgegevens die we verkrijgen in het kader van boekingen, aankopen of ter uitvoering van andere overeenkomsten voor zo lang als nodig om je boeking(en) af te handelen, waaronder mede begrepen administratie, feedback, klachten, schade, verzekeringen ed. Na afhandeling bewaren wij gegevens nog maximaal vier jaar voor marketingdoeleinden. Na afloop van die termijn worden de gegevens gewist, tenzij de gegevens op basis van een wettelijke plicht langer moeten worden bewaard. Dit laatste geldt in ieder geval voor de betalingsgegevens die onder de fiscale bewaarplicht zeven jaar moeten worden bewaard.

Persoonsgegevens die verkrijgen omdat je contact met ons opneemt via e-mail, post, telefoon of sociale media bewaren we zo lang als nodig is om je verzoek af te handelen en op te volgen. Vervolgens kunnen we je gegevens nog vier jaar bewaren voor marketingdoeleinden.

Persoonsgegevens die we verkrijgen in het kader van sollicitaties worden – als je niet wordt aangenomen – verwijderd uiterlijk 1 maand na het afronden van de sollicitatieprocedure, tenzij je toestemming hebt verleend voor het bewaren van je gegevens voor toekomstige vacatures.

Na de bewaartermijnen wissen we je persoonsgegevens. Het kan zijn dat we je gegevens anonimiseren voor analytische, historische of andere zakelijke doeleinden.

10. COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEËN

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die tijdens het internetten worden opgeslagen op je computer, laptop of smartphone. Wij gebruiken cookies om je te herkennen als je ons bezoekt. Cookies zorgen er ook voor dat je bezoek aan onze sites interessanter wordt. Met cookies kunnen we je namelijk vakanties laten zien waarvan we weten dat ze je aanspreken. Meer informatie vind je terug in onze aparte cookieverklaring.

11. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze websites kunnen links bevatten naar websites die door andere organisaties met eigen privacyverklaringen worden beheerd. Zorg ervoor dat je deze voorwaarden en privacyverklaring goed doorleest voordat je persoonsgegevens invoert op de website van een andere organisatie; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de websites van andere organisaties.

12. FUNCTIES VOOR SOCIALE MEDIA

Onze websites bevatten functionaliteiten voor sociale media zoals Facebook en Twitter, die hun eigen privacyverklaringen hebben. Zorg ervoor dat je deze voorwaarden en privacyverklaring goed doorleest voordat je persoonsgegevens invoert; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies.

13. JOUW RECHTEN EN KLACHTEN

Uiteraard kun je altijd bij je eigen persoonsgegevens op onze websites. Die gegevens zijn gekoppeld aan je account of aan de boeking van je reis. Daarnaast heeft iedere persoon van wie wij gegevens verwerken de volgende rechten:

Recht op inzage van je persoonsgegevens
Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van je zijn geregistreerd en voor welke doelen die gegevens worden gebruikt.

Recht op correctie of verwijdering van je persoonsgegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verbeteren als deze gegevens onjuist zijn. Je kunt ook een verzoek doen om je gegevens te verwijderen. Wij kunnen hier alleen aan voldoen als we niet verplicht zijn om je gegevens te bewaren of de gegevens nog nodig hebben om diensten aan je te kunnen leveren.

Recht van verzet en recht op beperking van het gebruik
Je hebt een aantal mogelijkheden om je te verzetten tegen verder gebruik van je gegevens. Ook als je in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kunt je je verzetten tegen verder gebruik van je gegevens of je toestemming intrekken. Tegen het gebruik van je persoonsgegevens kun je kosteloos bezwaar maken indien je persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doelen dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Recht op dataportabiliteit
Je kunt een verzoek doen om de gegevens die wij van je hebben ook zelf (elektronisch) te verkrijgen.

Mocht je een van deze rechten willen uitoefenen, dan kun je een verzoek indienen via het e-mailadres privacy@corendon.nl.

We doen ons best om zo goed mogelijk om te gaan met je persoonsgegevens. Als je toch een klacht hebt over de manier waarop we je persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, laat het ons dan weten door je schriftelijke vraag of klacht te richten aan de Afdeling Juridische Zaken en/of Functionaris Gegevensbescherming.

Postadres:
Postbus 349
1170 AH Badhoevedorp

E-mailadres:

Privacy@corendon nl

Mocht je niet tevreden zijn met onze reactie, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de websitewww.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Voordat we je verzoek of klacht in behandeling nemen, kunnen we je om extra informatie vragen om je identiteit te bevestigen. Ook als je namens iemand anders contact met ons opneemt, kunnen we je vragen om extra informatie. Dat doen we om er zeker van te zijn dat je gerechtigd bent zo’n verzoek of klacht in te dienen.

14. WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING

Deze verklaring vervangt alle eerdere versies. We kunnen deze verklaring op elk moment aanpassen, dus kijk regelmatig op onze website(s) of er updates zijn. Als het om ingrijpende wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website(s) plaatsen, eventueel met een elektronische kennisgeving over de wijzigingen in de privacyverklaring.

Laatst bijgewerkt: juli 2018

Copyright

Niets uit de uitgaven van Maris Life mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

Laatste wijziging: juli 2018

Scherp geprijsd Altijd kindvriendelijk Gelijkgestemden garantie

Blijf op de hoogte van de leukste reizen

Volg ons voor de laatste aanbiedingen en het laastste nieuws van Maris Life